CN หนานหนิง-ปาหม่า-น้ำตกเต๋อเทียน 6D5N

CN หนานหนิง-ปาหม่า-น้ำตกเต๋อเทียน 6D5N
ราคา: 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-059WTNNGCZ
กำหนดการเดินทาง :  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
สายการบิน :   China Southern (CZ)
 

 
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • หนานหนิง
                 
(-/-/เย็น)

DAY 2 :    หนานหนิง • ปาหม่า • ล่องเรือผานหยางเหอ
                 • เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน • ชมโชว์พื้นเมืองปาหม่า

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ปาหม่า • ถ้ำไป๋หมอต้ง • ถ้ำหน้าต่างสวรรค์
                 • หมู่บ้านอายุวัฒนะ • ชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน
                 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    ปาหม่า • เต๋อเทียน • น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถกอล์ฟ)
                 • ล่องแพชมน้ำตก • พรมแดนจีน-เวียดนาม NO.53

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    เต๋อเทียน • หนานหนิง • ถนนคนเดินหนานหนิง
                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 6 :    หนานหนิง • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
                 (เช้า/-/-)

วันเดินทาง ราคา
22-27  พฤศจิกายน 2561 28,900
07-12  ธันวาคม 2561 29,900
14-19  ธันวาคม 2561 28,900
28-02  มกราคม 2562 30,900