CN ปักกิ่ง-ลานสกีหิมะ SNOW WORLD 5D4N

CN ปักกิ่ง-ลานสกีหิมะ SNOW WORLD 5D4N
ราคา: 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-049WTPEKTG
กำหนดการเดินทาง :  ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน :   THAI Airways Int'l (TG)
 

                   
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • ปักกิ่ง
                 
(-/-/เย็น)

DAY 2 :    จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง
                 • ร้านไข่มุก • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ร้านปี่เซี๊ยะ • พระราชวังฤดูร้อน 
                 • ร้านยางพารา • กายกรรมปักกิ่ง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    กำแพงเมืองจีน • ร้านบัวหิมะ
                 • ลานสกี Snow World • สนามกีฬารังนก
                 • อาบน้ำแร่

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    ร้านหยก • ตลาดรัสเซีย • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
                 (เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง ราคา
08-12  ธันวาคม 2561 27,900
15-19  ธันวาคม 2561 27,900
22-26  ธันวาคม 2561 27,900
27-31  ธันวาคม 2561 35,900
28-01  มกราคม 2562 35,900
29-02  มกราคม 2562 35,900
09-13  มกราคม 2562 27,900
23-27  มกราคม 2562 27,900
15-19  กุมภาพันธ์ 2562 27,900