CN ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-กำแพงเมืองจีน 6D5N

CN ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-กำแพงเมืองจีน 6D5N
ราคา: 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-044WTPEKTG
กำหนดการเดินทาง :  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
สายการบิน :  THAI AIRWAYS INT'L (TG) 
 
DAY 1 :    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • ปักกิ่ง
                 • ถนนหวังฝูจิ่ง
                 
(-/-/เย็น)

DAY 2 :    ปักกิ่ง • จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง
                 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ร้านไข่มุก • พระราชวังฤดูร้อน • ร้านผีเซียะ  
                 • ตลาดรัสเซีย • THE PLACE

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    ร้านหยก • กำแพงเมืองจีน • ถ่ายรูป 3 มิติ
                 • ร้านยางพารา • ผ่านชมสนามกีฬารังนก

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    ปักกิ่ง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เซี่ยงไฮ้
                 • หอไข่มุก • ชมกายกรรม ERA SHOW

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 6 :    เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า • หาดไว่ทาน
                ถนนคนเดินนานกิง • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

                 (เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง ราคา
10-15  พฤศจิกายน 2561 34,900
24-29  พฤศจิกายน 2561 34,900
15-20  ธันวาคม 2561 34,900
22-27  ธันวาคม 2561 34,900