CN คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 5D4N

CN คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 5D4N
ราคา: 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CN-043WTKMGTG
กำหนดการเดินทาง :  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
สายการบิน :   THAI AIRWAYS INT'L (TG)
 

 
DAY 1 :    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) • คุนหมิง • ต้าหลี่
                 
(-/-/เย็น)

DAY 2 :    ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ • เมืองโบราณต้าหลี่
                 • ลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองเก่าลี่เจียง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 3 :    ภูเขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้าใหญ่) 
                 • ชมโชว์ Impression Lijiang • อุทยานน้ำหยก
                 • ฉู่สง

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 4 :    ฉู่สง • คุนหมิง • วัดหยวนทง
                 • ประตูโบราณจินหม่าปี้จี

                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

DAY 5 :    อิสระช้อปปิ้ง • คุนหมิง • กรุงเทพฯ
                 (สุวรรณภูมิ)

                 (เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง ราคา
02-06  พฤศจิกายน 2561 26,900
23-27  พฤศจิกายน 2561 26,900
07-11  ธันวาคม 2561 26,900
21-25  ธันวาคม 2561 26,900